Nápověda

Tato webová aplikace umožňuje snadné tvoření květních diagramů, obrázků popisujích květ.

Zde se s obsluhou generátoru můžete seznámit téměř kompletně. Navíc zde najdete živé odkazy, které vám ukážou danou věc přímo v generátoru. Pokud hledáte naopak stručnou nápovědu, na stránce s generátorem se po najetí myší na určité popisky zobrazí krátký text, který objasňuje správnou obsluhu příslušné části formuláře. Také se můžete podívat na videonávod na YouTube:

Před čtením tohoto návodu je dobré mít jasno ohledně květních diagramů a vzorců.

Prostředí generátoru je rozdělené na levou (1) a pravou část. V levé části se zobrazuje vygenerovaný květní diagram a pod ním tlačítko pro jeho stažení. Pravá obsahuje jednak formulář (2), jednak pole pro zadání květního vzorce (3).

Při tvorbě diagramu se dá libovolně střídat vyhodnocování vzorce a formuláře. Výhodnější je začít zadáním vzorce, neboť tak lze programu předat rychle a uceleně ty nejpodstatnější údaje. K dodělání a zpřesnění diagramu je pak žádoucí zadat dodatečné informace do formuláře.

Zadávání květního vzorce

Květní vzorec se do příslušného pole zadává bez znaku pro symetrii a pohlavnost květu. Zkratka značící určitý typ orgánu (P – okvětí, K – kalich, C – koruna, A – soubor tyčinek, G – soubor pestíků) je vždy následovaná počtem. Jednotlivé kruhy se oddělují znaménkem „+“, vnější kruh se udává jako první. Srůsty v rámci jednoho typu orgánu jdou značit závorkami kulatými (…), v rámci různých typů orgánů pak hranatými […].

Příklad – zadávaný květní vzorec prvosenky bezlodyžné: K5 [C(5) A5] G(5)

Jelikož vstupní pole nepodporuje formátování (např. G), poloha semeníku se zadává takto: _G pro semeník svrchní, -G pro polospodní a ^G pro semeník spodní.

Příklad – zadávaný květní vzorec vřesovce pleťového včetně polohy semeníku: K4 C(4) A4+4 _G(4)

Po zadání květního vzorce je pro jeho vyhodnocení nutné stisknout blízké tlačítko vyhodnotit vzorec, klávesou Enter se totiž vyhodnotí formulář.

Vkládání informací do formuláře

Květní obaly

První tři části formuláře pro vykreslování květních obalů (okvětí, kalicha a koruny) jsou prakticky totožné.

Do pole počet se zadává buď jedno číslo (např. 5), nebo v případě více kruhů daného orgánu více čísel oddělených znaménkem „+“ (např. 5+5). Posun se udává ve stupních buď jednou číslicí pro všechny orgány daného typu (např. 22.5), nebo více číslicemi oddělenými čárkou pro jednotlivé kruhy (např. 22.5,60 nebo 0,0). Jako oddělovače desetinných míst je nutné použít tečku.

Srůsty se vykreslí zaškrnutím políčka srostlé, nikoli psaním závorek do políčka počet.

U okvětí je možné zapnout řazení lístků do spirály. Potom vyplněné pole posun udává úhly mezi jednotlivými lístky. Také lze okvětí vykreslit společně s rozlišenými obaly, tak může zastupovat třeba kalíšek, pro který není v generátoru standardně vyhrazený oddíl.

Vpravo vedle nadpisů je k dispozici výběr tvaru lístků.

Další

Zaškrtávacími políčky je možné vykreslit listen, případně ho učinit ztraceným. Stejně tak lze vykreslit (ztracené) listence, spojit je a taktéž je přiblížit o určitý úhel (a tím vytvořit adosovaný listen). Lze zobrazit osu květu značící pozici mateřského stonku či vřetena květenství.

Velké pole slouží k vykreslování nektárií. Jednotlivé údaje se zde oddělují lomítky (počet/posun/poloměr/1. rozměr/2. rozměr), více kruhů nektárií jde oddělit znaménkem „+“.

Podobně funguje vykreslování hypanthia (květního lůžka) – jediné číslo vyjadřuje poloměr, tři čísla (např. 100/80/20) specifikují svislý a vodorovný poloměr a rozměr mezikruží.

Příklad: 5/0/100/15/20

Položkou styl se určí, zda se bude bude diagram vykreslovat podle Rosypala nebo Ronseho De Craena. Toto nastavení ovlivňuje i květní vzorec, který je možné nechat vykreslit pod diagram.

Počet rovin souměrnosti ovlivní znak pro souměrnost ve vykresleném květním vzorci. Také jde nechat roviny zobrazit a posouvat je o určitý úhel. To se hodí zejména u souměrných květů, kde je třeba zdůraznit průběh roviny symetrie.

Zapnutím barev lze ozvláštnit a zatraktivnit původně černobílý diagram.

Soubor tyčinek

Zadávání tyčinek je obdobné jako u květních obalů. Navíc jde zapnout srůst tyčinek nitkami, s gyneceem nebo květními obaly. Je možné tyčinky řadit do spirály.

Vzhled tyčinek v diagramu jde ovlivnit jednak vybráním tvaru z nabídky, nebo zaškrnutím volby obrátit.

Tyčinky lze číslovat, což se hodí pro následné zadávání úprav.

Zadání čísel či rozsahu do pole úpravy srůstů vymaže příslušné srůsty (v kruzích, ale i s gyneceem či obaly).

Zadáním samotného čísla či rozsahu do pole úpravy se dané tyčinky vymažou. Společným zadáním čísla či rozsahu a písmena se tyčinky změní.

Příklad: 1-2,3s,4c,5h,6sb,7n,8r vymaže první dvě tyčinky, ze třetí udělá staminodium, čtvrté přiřadí jiný tvar, pátou zamění za hvězdičku (chybějící tyčinku), ze šesté udělá staminodium určitého tvaru, ze sedmé udělá staminodiální nektárium a osmou otočí o 90° doprava

Soubor pestíků

Do pole se zadává počet pestíků (i ve více kruzích) u apokarpního gynecea, nebo počet srostlých plodolistů u gynecea cenokarpního. Funkce pole posun je naprosto stejná jako u částí formuláře zmíněných výše.

U cenokarpního gynecea je pak možné volit typ placentace a vybrat tvar pestíku.

Je možné zvolit polohu semeníku a určit počet a tvar vajíček.

Úpravy květních obalů

V tomto oddíle je možné měnit mezery mezi jednotlivými orgány a měnit jejich uspořádání či překrývání (zadáním čísla 1–18). K číslu je možné přidat písmeno „n“ (pak se na výšku nezmenšují okvětní lístky), „m“ (lístky se zmenšují jen málo), „z“ (zdůrazní vzdálenost lístků a rotaci).

Příklad: Koruna s otevřenou a střechovitou preflorací neboli estivací.

Pro vyhodnocení údajů z formuláře lze použít tlačítko vyhodnotit formulář, nebo klávesu Enter.

Zaškrtávacími políčky lze u příslušných květních obalů vykreslit klonovaná nektária.

Nepotřebná pole (např. tyčinky u pestíkového květu) lze nechat prázdná, není nutné do nich psát např. „0“.

Dokončení tvorby diagramu

Diagram se dá uložit buď umístěním do záložek v prohlížeči (to umožní jeho dodatečné úpravy v generátoru), nebo stažením do počítače ve  formátu .svg (stisknutím „zobrazit samotné .svg“, kliknutím pravým tlačítkem na diagram a vybráním „uložit (stránku) jako“). Stažení v .svg umožní diagram exportovat do bitmapového formátu, nebo dále upravovat ve vektorovém editoru, např. v Inkscape.

Při dodatečných úpravách je výhodné využít toho, že některé součásti diagramu jsou jen klony jednoho objektu (vajíčko, tyčinka, apokarpní pestíky, nektária na květních obalech…). Původní objekty se i s popisem nacházejí nad plátnem a jejich úpravou se změní všechny jejich kopie v diagramu.

Licence Creative Commons

2014–2024 • Tomáš Kebert